×

Bruk av nettbutikken

1 Logg inn / opprett konto.
2 Legg produkter til ordren.
3 Betal og avslutt.

Har du problemer, send oss en henvendelse på post@oslosambaskole.no. Velkommen tilbake!

Treningstider

Ons: 18:00-19:30
Tors: 17:00-20:00
Søn: 15:00-18:00
Gi beskjed om du kommer!

FORGOT YOUR DETAILS?

VEDTEKTER

§ 1 – FORENINGENS NAVN

Foreningens navn: «Oslo Sambaskole». Merkenavn: «G.R.E.S. Unidos de Oslo». Stiftet: 2. juli 2011.

§ 2 – FORMÅL

Samle interesserte om brasiliansk karnevalssamba på et upolitisk grunnlag i Oslo.

§ 3 – VIRKSOMHET

Foreningens arbeid er å undervise i brasiliansk musikk og dans, utføre oppdrag, arrangere karnevalsparade og delta på karneval.

§ 4 – MEDLEMSKAP

Alle som har interesse for forenings arbeid kan bli medlem. Barn under 8 år er registrert i foreldrenes medlemskap. Inn- og utmelding må skje skriftlig. Alle medlemmer over 12 år har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen., for medlemmer under 12 år, tilfaller disse rettighetene foresatte. Medlemmer under 12 år skal høres. Foreningens styre kan fastsette nærmere bestemmelser for medlemskap.

§ 5 – KONTINGENT

Kontingent blir fastsatt av foreningens årsmøte.

§ 6 – ÅRSMØTET

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes fortrinnsvis i mars og bekjentgjøres med minst 1 måneds varsel. Regnskapet følger kalenderåret. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må innsendes skriftlig til styret senest 14 dager før årsmøtet.

På årsmøtet behandles:
 • Styrets beretning om foreningens virksomhet siden siste årsmøte.
 • Revidert regnskap for siste år.
 • Budsjettforslag for inneværende år.
 • Saker som fremlegges av styret eller som er innkommet i henhold til gjeldende instrukser.
 • Eventuelle endringer av vedtekter.
 • Valg: leder, nestleder, økonomi, sekretær, 2 styremedlemmer, 2 varamedlemmer, 1-2 revisor(er) og 2 medlemmer til neste års valgkomité.
Valg:
 • Alle verv foreslås av valgkomiteen, med unntak av valgkomiteen som foreslås av årsmøtet. Ett medlem i styret kan være medlem i valgkomitéen.
 • Samtlige valgte fungerer 1 år unntatt leder, nestleder og kasserer som fungerer i 2 år.
 • De av styrets medlemmer som har et verv på 2 år velges på følgende måte: Leder og kasserer det ene året, nestleder det andre året.
 • Styret har mandat til å supplere med inntil 2 styremedlemmer dersom valgte styremedlemmer trekker seg.
 • De som velges må ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villige til å motta verv.
 • Ekstraordinært årsmøte kan besluttes avholdt av styret eller når minst halvparten av medlemmene forlanger det og kan da innkalles med minst 14 dagers varsel.
Stemmegivning:
 • Skriftlig votering eller prøvevotering kan kreves ved valg av alle tillitsmenn og andre saker som blir behandlet.
 • Ved alle valg kreves at den valgte får minst halvparten av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget, dog ikke ved valg.
 • Styret har ikke stemmerett ved godkjenning av beretning og regnskap.
§ 7 – STYRET

Styret består av 8 medlemmer. Disse er leder, nestleder, økonomi, sekretær, 2 styremedlemmer, 2 varamedlemmer. Styret vedtar selv forretningsorden og oppnevner arbeidsutvalg og andre utvalg ved behov. Styret er ansvarlig for foreningens økonomi og drift. Styret sørger for innkreving av kontingent og lovbestemte tilskudd i sin helhet.

§ 8 – VEDTEKTSENDRINGER OG OPPLØSNING

Endringer i foreningens vedtekter kan vedtas på årsmøte eller ekstrordinært årsmøte, med ⅔ flertall av de avgitte stemmer. Etter samme regel behandles oppløsning av forening, men kan først avsluttes etter at de økonomiske forpliktelsene er avsluttet. I tilfelle oppløsning skal foreningens nettoformue stilles til disposisjon til tilsvarende formål i Oslo, etter årsmøtets bestemmelse.

TOP
Translate »